Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.

Predávajúci GETRON s.r.o. , v zastúpení p. Peter Jajcay, tel.: 0911 767 877,  so sídlom Obrancov mieru 1156/21, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO: 36740675 ,

IČ DPH: SK2022333643. Spoločnosť je zapísaná v OR v Os Trenčín: Oddiel:Sro, Vložka číslo:17538/R , ktorá je prevádzkovateľom elektronického obchodu www.getron.sk

Kupujúci je osoba (fyzická alebo právnická ), ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu www.getron.sk alebo osoba, ktorá zadala objednávku emailom, alebo osobne.

Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mailom odoslaný na adresu predávajúceho.

I. OBJEDNANIE TOVARU

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe vyplnenia a odoslania objednávky, resp. v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Objednávky podané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, a týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že objednaný tovar sa už nevyrába a z iných dôvodov. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť, bude mu táto suma alebo časť vrátená späť na jeho účet do 15 dní.

Pre záväzné potvrdenie objednávky pri niektorých druhoch tovarov si dodávateľ vyhradzuje právo vyžiadať uhradenie zálohy zo strany kupujúceho vo výške 50% z ceny objednávky a po zaplatení zálohy začína plynúť dodacia doba tovaru , alebo služby . V prípade zrušenia objednávky prepadá záloha v plnej výške v prospech dodávateľa, ak nevyplývalo z obchodných podmienok inak.

II. CENY

Ceny výrobkov sú uvedené vrátane DPH a bez nákladov na dopravu.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.


III. DOPRAVA

Objednaný tovar dopravujeme až k Vám prepravnou službou UPS, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť po predchádzajúcom  telefonickom dohovore priamo na našej prevádzke v Púchove.

- pri objednávke tovaru a platbe vopred: 7 € bez DPH 

- pri objednávke tovaru do 30 kg a platbe na dobierku: 7,50 € bez DPH

- pri objednávke tovatu nad 30 kg a platbe na dobierku : 40 € bez DPH

- osobný odber: 0 €

Pri nadrozmerných balíkoch bude poštovné a balné účtované individuálne. Cenu poštovného Vám vopred oznámime mailom alebo telefonicky.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platba za tovar je možná:

 • dobierkou, t. j. v hotovosti na pošte alebo kuriérovi pri preberaní zásielky
 • v hotovosti pri osobnom odbere v sídle spoločnosti
 • platbou vopred na účet prevádzkovateľa (mailom obdržíte predfaktúru s potrebnými údajmi)
  Zásielka bude expedovaná až po pripísaní peňažnej sumy na účet prevádzkovateľa.


Za objednaný tovar zaplatí kupujúci formou, ktorú zvolil pri odoslaní objednávky.

Vymedzenie pojmov:
Dobierka: Za tovar zaplatí kupujúci pri prebraní tovaru a to pracovníkovi kuriérskej služby.

Platba vopred: Platbu vopred uskutoční zákazník na základe výzvy, ktorú obdrží od nás e-mailom z emailu getron@getron.sk. Dodacia doba začína plynúť dňom uhradenia objednávky. Pokiaľ nebude objednávka uhradená do 7 dní od výzvy na úhradu, bude predávajúci považovať objednávku za stornovanú!

Platba v hotovosti: Tovar je uhradený pri prebratí tovaru v prevádzke firmy. K objednávke nie je účtovaný žiadny poplatok.

V. DODACIE PODMIENKY

 

Dodávka objednaného tovaru z e-shopu www.getron.sk bude realizovaná podľa dohodnutých dodacích a platobných podmienok v kúpnej zmluve, dostupnosti na sklade a prevádzkových možností dodávateľa.  Doba expedície je podľa druhu tovaru od 24 hodín do 10 dní. V prípade nedostupnosti tovaru, alebo dodacej doby viac ako 10 dní vás budeme vopred informovať e-mailom, alebo telefonicky. V tomto prípade zákaznik môže zmeniť objednávku, alebo stornovať bez ďalších sankcií zo strany dodávateľa www.getron.sk

Dodávateľ nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou, nesprávnym udaním adresy prijímateľa, prípadne nedodanie tovaru ku ktorému nedošlo vinou dodávateľa. Taktiež nezodpovedá za poškodenie zásielky pri preprave.


Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu a stav a kvalitu tovaru.  V prípade poškodenia obalu, deformácie, alebo iného zjavného poškodenia odporúčame zásielku  od kuriéra  nepreberať. Zaplatiť za tovar dohodnutú cenu v plnej výške podľa podmienok v kúpnej zmluve. Ak si zákazník tovar neprevezme dodávateľ má nárok na náhradu vzniknutej škody, najmä náklady vzniknuté expedíciou tovaru.

VI. STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo bezplatne zrušiť celú objednávku alebo jej časť bez udania dôvodu a to do 24 hodín od odoslania objednávky, len pokiaľ objednávka nebola ešte vyexpedovaná alebo vyfakturovaná, o čom predávajúci zákazníka okamžite informuje emailom.

Žiadosť o storno môže kupujúci podať písomnou formou odoslaním na emailovú adresu 
getron@getron.sk, s názvom v predmete správy STORNO.

VII. VRÁTENIE TOVARU

V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) môže kupujúci tovar alebo časť objednávky vrátiť do 7 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti spolu s dokladom o kúpe, záručným listom, ak bol záručný list vydaný, v originálnom balení, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a pod.), nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru si hradí zákazník.

Predávajúci doporučuje vrátenie tovaru osobným dovozom kupujúcim, z dôvodu, aby sa prebrala kompletnosť a nepoškodenie vráteného tovaru, tak aby sa vyhlo prípadným nedorozumeniam, ktoré môžu vzniknúť za neprítomnosti oboch strán! Ak kupujúci stojí na vrátení tovaru inou formou (poštou, kuriérom), je to možné, ale kupujúci berie na vedomie, že predávajúci potvrdí kompletnosť dodávky podľa jeho zistení a považuje ju za správnu bez možnosti kupujúceho odvolať sa.

Prípadné poškodenie vráteného tovaru stiahne z vrátenej sumy tovaru, pokiaľ nejde o závažné poškodenie, ktoré predávajúcemu nebráni ďalšiemu predaju alebo odmietne vrátenie tovaru kupujúceho, pričom kupujúci si tovar preberie osobne alebo mu bude zaslaný späť na jeho náklady.

Tovar treba zaslať ako poistený balík alebo doviezť osobne - NEZASIELAŤ NA DOBIERKU, nebude prebraný!

Po obdržaní nechceného tovaru bude kupujúcemu suma za tovar vrátená najneskôr do 15 dní od doručenia tovaru predávajúcemu na účet uvedený na žiadosti o vrátenie peňazí, pokiaľ bol tovar a obal nepoškodený.

Do zaplatenej ceny sa nezapočítava prepravné a dobierkové hradené pri nákupe tovaru.

V prípade vrátenia tovaru, kde bolo poštovné zdarma (hradil predávajúci), si predávajúci strhne z vrátenej čiastky skutočné náklady na zaslanie tovaru z ceny vráteného tovaru.

Podmienky vrátenia tovaru sa nevzťahujú na použitý tovar, poškodený tovar, o čom kupujúci vopred vedel a dostal na výrobok zľavu a na nový tovar, ktorý bol osobne prevzatý v sídle predávajúceho a klientovi bol riadne predvedený.

VIII. ZÁRUKA, REKLAMÁCIE

Reklamácia sa vzťahuje na chyby tovaru spôsobené výrobcom, ktoré kupujúci zistil po prevzatí tovaru. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.
Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Kontakt na všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu pre Trenčiansky kraj je

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.:  046/5422 771      
fax č.: 046/5420 685
e-mail: tn@soi.sk 


IX. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na getron@getron.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

X.I. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu a číslo účtu (v prípade stornovania objednávky a vrátenia peňazí. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

X.II. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

X.III. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

X.IV. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

 - potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

 - vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

 a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

 b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,

 c) účel spracúvania osobných údajov,

 d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ

  e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

 • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
 • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
 • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
 • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
 • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 • pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 11.12. týchto Obchodných podmienok je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 

  - vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

   - vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

   -  opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

    - likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

    - likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

    - blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

X.V. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

 1. Spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. Využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. Poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.
 4. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 5. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 11.19. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 1.11. 2011 a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. 

Cena bez DPH
0 ks za 0,00 €
Cena s DPH
0 ks za 0,00 €
Navrch stránky